Обука „Инклузивно образование: менаџирање на различностите во училницата“  
20.06.2019 
Training "Inclusive education: Managing the differences in the classroom"   
20.06.2019 

Работилница за практично спроведување на постапките за јавни набавки според новиот закон 
12.06.2019 
Practical  workshop on the procedures for public tenders according to the new law  
12.06.2019 

ТСА „Што може да тргне наопаку?-Како да се справите со грешки во Еразмус+ проектите“ , Будимпешта
24-30.03.2019 
TCA "What could go wrong?-How to deal with meestaeks in Erasmus+ projects", Budapest 
24-30.03.2019 

Обука „Значењето на библиотекарот како стручен соработник и важноста на менацирањето на библиотеката во современото училиште “ 
23.02.2019 
Training; "The importance of the librarian as a school associate and the importance of the management of the library in the modern school" 
23.02.2019 

Обука „Инклузивно образование: Поддршка на ученици со посебни потреби“ 
22.02.2019 
Training "Inclusive education: supporting SEN students" 
22.02.2019 

Обука „Инклузивно образование: Манаџирање на различностите во училницата“ 
22.12.2018 
Training "Inclusive education: Managing the differences in the classroom"  22.12.2018 

 Обука „Употреба на ИКТ алатки во редовната настава“ 15.12.2018 
 Training "Using ICT tools in the classroom" 
​15
.12.2018 

 Работилница по повод Меѓународниот ден за човекови права 10.12.2018 
 Workshop for the International day of human rights 10.12.2018 

 Обука „Инклузија-работа со талентирани и надарену ученици“ 10.11.2018 
 Training "Inclusion-working with talented and gifted students" 10.11.2018 

 Training "Life skills" 27.10.2018 
 Обука "Вештини на живеење" 27.10.2018 

 Обука „Планирање на тест и вреднување на постигнатите цели“ 20